KO SMO MI?

IASIS D.O.O. je eksklu­zivni sarad­nik banke matič­nih ćelija MEDSTEMSERVICES S.A. 
Mi Vama obez­be­djujemo čuva­nje matičnih ćelija u naj­sa­vre­me­ni­joj i sve­o­bu­hvat­noj banci matič­nih ćelija sa sedištem u Grčkoj.MEDSTEM SERVICES  S.A. gru­pa­cije firmi IASO je banka koja funk­ci­o­niše po zako­no­dav­stvu i direk­ti­vama EU.Ras­po­laže među­na­rod­nom akre­di­ta­ci­jom AABB (Ame­rička aso­ci­ja­cija krv­nih banaka) i ISO sertifikatom. 
 Tu smo da Vas oba­ve­stimo o zna­čaju matič­nih ćelija, raz­re­šimo bilo koju nedo­u­micu, pru­žimo pomoć i podr­šku u svemu što je potrebno.Iasis d.o.o. je Vama na ras­po­la­ga­nju 24 sata dnevno, 7 dana u nedelji.
 Pri­lika za dono­še­nju jedne veoma bitne odluke u Vašem i životu vašeg budu­ćeg deteta.