ZATO ŠTO MI GRADIMO MOSTOVE A NE ZIDOVE SA NAŠIM POVERIOCIMA

Sastanci sa buducim majkama

Zato smo spremni da vas informišemo o matičnim ćelijama, važnosti čuvanja istih,o načinu njihovog čuvanja i odgovoriti iskreno na sva vaša pitanja u udobnosti vašeg doma posetom naših stručnih saradnika! Uz vas smo 7 dana u nedelji, 365 dana u godini!

CENOVNIKCena je 1700 EUR  u dinar­skoj pro­tiv­vred­no­sti po sred­njem kursu NBS na dan uplate, odnosi se na keš pla­ća­nje i u nju su  uklju­čene apso­lutno sve usluge koje se tiču : -pri­ku­plja­nja-krvi-iz-pup­ča­nika,

– kurir­ske slu­žbe, – obrade i kri­o­pre­zer­va­cije matič­nih ćelija, -seta-za-pri­ku­plja­nje,
– poreza kao i admi­ni­stra­tivna taksa za izvoz krvi iz Srbije. 


 Nakon 4–6 radnih dana se dobija SAGLASNOST od  Mini­star­stva zdra­vlja Repu­blike Srbije, a bez koje se krv iz Srbije ne može izvesti.

  1. Pla­ća­nje od jed­nom cena iznosi 1700 EURUklju­ču­jući PDV Pri pot­pi­si­va­nju Ugo­vora, upla­ćuje se avans u vred­no­sti 200 EUR po sred­njem kursu NBS na dan uplate, za tro­škove svih potreb­nih ana­liza maj­čine krvi i krvi iz pup­ča­nika.  Avans se ne vraća.(Blizanci: 2550 EUR) 
 
  2. Pla­ća­nje na 6 meseč­nih rata bez kamate, cena iznosi 1750 EUR Uklju­ču­jući PDV Pri pot­pi­si­va­nju Ugo­vora, upla­ćuje se avans u vred­no­sti 250 EUR po sred­njem kursu NBS na dan uplate, za tro­škove svih potreb­nih ana­liza maj­čine krvi i krvi iz pup­ča­nika., a vred­nost pre­o­sta­lih 5 meseč­nih rata iznosi po 300 EUR. Avans se ne vraća.( Blizanci: 2625 EUR  ,Avans=325 EUR i 5 rate X 460 EUR) 

  3. Pla­ća­nje na 12 meseč­nih rata bez kamate, cena iznosi 1850 EUR Uklju­ču­jući PDV Pri pot­pi­si­va­nju Ugo­vora, upla­ćuje se avans u vred­no­sti 365 EUR po sred­njem kursu NBS na dan uplate, za tro­škove svih potreb­nih ana­liza maj­čine krvi i krvi iz pup­ča­nika, a vred­nost pre­o­sta­lih 11 meseč­nih rata iznosi po 135 EUR. Avans se ne vraća.( Blizanci: 2775 EUR, Avans=455 EUR i 11 rate X 210EUR
 
  4. Moguć­nost uzi­ma­nja namen­skog kre­dita za čuva­nje matič­nih ćelija u BANKA INTESA poslovnicama. 
  Napo­mena: sve cene su sa ura­ču­na­tim PDV-om. Po dobi­ja­nju rezul­tata iz naše Banke u Atini, kada Vam potvr­dimo da je Vaš uzo­rak ispra­van i da sadrži dovo­ljan broj matič­nih ćelija,  tada ste dužni da upla­tite osta­tak novca u zavi­no­sti od iza­bra­nog modela pla­ća­nja u dinar­skoj pro­tiv­vred­no­sti po sred­njem kursu NBS na dan uplate na račun:                                                        


Banka Intesa Beograd 160-400565-17

IASIS D.O.O.

 Analiza

Čuvanje

Sreća